පුදුම පුවත්
Search

වතුර යට ඉන්න ලස්සන බබාලා බලමු ද?

බලන්නකෝ මේ දිය යට ඉන්න බබාලා නිකන් බබාලා දකිනව වගේම සමහරවිට ඊටත් වැඩිය කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. දැක්කම ආස හිතෙනව නේද? වැඩියෙන්ම ලස්සන මොන බබාද කියලා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආ.. තව දෙයක්. යාලුවොන්ටත් මේ ලස්සන පැටවු ටික පෙන්නන්නකෝ.

06b35b6c652487d9409cc6f38f88383a.600x

b8037f22bb050e3f5aa5ac881264a454.600x

ca1798b7ff261809eea7bebd0c6ab70f.600x

96f5e83bc07e39f9c35916a7a657159a.600x

aac0f2e6f8713cb587f2cdb223294043.600x

2b448bb4ce1410c2bd11e88481457204.600x

9db368bafaa11b24fd1a2ac995ab3b87.600x

0077d512be4e63b250fbc78f1cc2d21c.600x

c98a31a0996a781e83f372eccb7f23ed.600x

ddad5aef12e8e01eb205183745a6c200.600x
%d bloggers like this: