පුදුම පුවත්
Search

ඔබේ දැනුමට යමක්...

මිනිස්සු

ලෝකෙ වටේ

විද්‍යා සහ තාක්ෂණික

2019 දී චන්ද්‍ර‍යාට තමන්ගේම කියා 4ජී ජාලයක්

සඳ මත 4ජී ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීමට ජර්මානු විද්‍යාඥයින් පිරිසකට...

Read More

විනෝදාස්වාද

අධ්‍යාපනික

සත්තු

අපව සොයා එන කුරුලු යාලුවෝ

නිරිත දිග මෝසම් සුළං වාරය අවසාන...