පුදුම පුවත්
Search

ඔබේ දැනුමට යමක්...

මිනිස්සු

ලෝකෙ වටේ

විද්‍යා සහ තාක්ෂණික

ප්‍ර‍භාසංස්ලේෂණය සිදුකළ හැකි පළමු කෘත්‍රිම ශාක පත්‍ර‍ය නිපදවයි.

කෘත්‍රිම පත්‍ර‍යක් ජලය සහ හිරු එළිය භාවිතා කර ඔක්සිජන්...

Read More

විනෝදාස්වාද

අධ්‍යාපනික

සත්තු