පුදුම පුවත්
Search

ඔබේ දැනුමට යමක්...

මිනිස්සු

ලෝකෙ වටේ

විද්‍යා සහ තාක්ෂණික

තාරකා විද්‍යාව තම ජීවිතයම කරගත් ටයිකෝ බ්‍රාහේ

1546 වසරේ දෙසැම්බර් 14 වැනි දින ඩෙන්මාර්කයේ ස්විඩනයට අයත්...

Read More

විනෝදාස්වාද

අධ්‍යාපනික

සත්තු

Translate »